Algemene voorwaarden en AVG

Algemeen:

In deze algemene voorwaarden wordt met “afnemer” aangeduid iedere (rechts)persoon die met DaisyPaardenshop (aan te duiden als “leverancier”) in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door de leverancier te leveren goederen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de leverancier en door de leverancier uitgevoerde of uit te voeren overeenkomsten. De leverancier wijst toepassing van eigen algemene voorwaarden van een afnemer of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden de leverancier slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Overeenkomst:
Alle aanbiedingen en/of offertes van de leverancier zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door de leverancier uitgebrachte aanbieding of offerte door de afnemer binnen veertien dagen schriftelijk wordt aanvaard, dan wel indien een door de afnemer aan de leverancier verstrekte opdracht door de leverancier aan de afnemer schriftelijk is bevestigd, dan wel indien deze zonder voorafgaande orderbevestiging is uitgevoerd.

Alle aanbiedingen en/of offertes van de leverancier zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door de leverancier uitgebrachte aanbieding of offerte door de afnemer binnen veertien dagen schriftelijk wordt aanvaard, dan wel indien een door de afnemer aan de leverancier verstrekte opdracht door de leverancier aan de afnemer schriftelijk is bevestigd, dan wel indien deze zonder voorafgaande orderbevestiging is uitgevoerd.

Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de leverancier en de afnemer zijn overeengekomen.

Eventuele (aanvullende) mondelinge uitlatingen, toezeggingen en afspraken met ondergeschikten, binden de leverancier niet, tenzij deze afspraken schriftelijk worden bevestigd.

Indien de afnemer na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan de leverancier om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

De leverancier is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen, bij de afnemer in rekening te brengen.

 

Prijzen:

De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, vervoers- en verzekeringskosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

Indien de prijzen van materialen, lonen en verdere prijsbepalende factoren na de totstandkoming van de overeenkomst als gevolg van wettelijke bepalingen stijgen, is de leverancier gerechtigd de prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen. De afnemer heeft alsdan het recht de overeenkomst, binnen veertien dagen na schriftelijke mededeling door de leverancier van die prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden.

Betaling:

De afnemer dient, voordat de goederen worden geleverd, het gehele door hem verschuldigde bedrag te betalen door middel van storting of overmaking op een door de leverancier aangewezen bank- of girorekening.

Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

De afnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente plus 3% verschuldigd, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.

Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door de leverancier worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de afnemer af te dwingen, komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van EUR 250, zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de afnemer daarvan op de hoogte is.

De afnemer is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op de leverancier, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

 

Levering:

De leverancier is gerechtigd in delen te leveren.

Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier.

Volgens de wet kopen op afstand is mag de maximale levertijd 30 dagen bedragen, tenzij anders overeen gekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is binnen 30 dagen zal de koper hier tijdig van op de hoogte worden gesteld. De koper heeft dan de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of om een nieuwe levertermijn overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
Indien een artikel is uitverkocht, dan staat er in sommige gevallen een levertijd. De genoemde dagen zijn werkdagen.

 

Transport/verzenden:

De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door de leverancier naar goed koopmansgebruik bepaald.

Alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van de afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

De afnemer is gehouden om de goederen, zodra deze goederen door de leverancier of door een expediteur aan hem worden aangeboden, in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden deze goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen in een door de leverancier aan te wijzen ruimte. De afnemer is vanaf dat moment de koopprijs voor de goederen en de kosten van de opslag van de goederen aan de leverancier verschuldigd.

Artikelen die niet met de reguliere post verzonden kunnen worden zijn uitgesloten van gratis verzending.

 

Garantie:

Met inachtneming van het hierna gestelde, staat de leverancier gedurende de termijn zoals is aangegeven op de verpakking(en) van de geleverde goederen in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie nimmer verder strekt dan de garantie zoals die door de fabrikant of de toeleveranciers van de leverancier is afgegeven.

De afnemer heeft slechts een aanspraak jegens de leverancier op grond van dit artikel indien de afnemer een aankoopbon dan wel factuur van de geleverde goederen aan de leverancier kan overhandigen.

De garanties gelden niet ingeval het gebrek en/of de daaraan verbonden schade te wijten is aan het in acht nemen van de geldende gebruiksvoorschriften, een van buitenaf komende oorzaak en/of een onoordeelkundig gebruik.

Garanties vervallen op het moment dat artikelen worden aangepast. Dat wil zeggen, geen garantie op caps die door (of in opdracht van) de koper worden versiert of gespoten, artikelen die worden bedrukt, geborduurd door of in opdracht van de koper. 
Indien bij borduren/bedrukken elders op het product een productiefout aanwezig is wordt uitsluitend het artikel vervangen/gerepareerd. Het is niet mogelijk de kosten van borduren/bedrukken op ons te verhalen.

Controle:
De afnemer is verplicht de geleverde goederen terstond bij aflevering op eventuele gebreken of tekorten te controleren en dient van eventuele gecontstateerde gebreken of tekorten melding te maken.
Onzichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 10 dagen nadat ontvangst van het product aan de leverancier ter kennis zijn gebracht.

Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier te worden medegedeeld. Indien klachten niet tijdig zoals voornoemd worden ingediend, zal de leverancier deze klachten niet in behandeling nemen en wijst de leverancier elke aansprakelijkheid terzake van de hand. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

De afnemer dient de leverancier in staat te stellen de gereclameerde goederen in originele staat te controleren.

Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van de leverancier gegrond is, zal de leverancier naar eigen keuze, hetzij een vergoeding aan de afnemer betalen tot ten hoogste de factuurwaarde de geleverde goederen, hetzij alsnog op correcte wijze de geleverde goederen vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen.

 

Aansprakelijkheid:
Behoudens opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben.
De leverancier is nimmer, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Overmacht:
De leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stroomstoring, uitval van Internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, computervirussen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, overmacht bij door de leverancier ingeschakelde derden of toeleveranciers, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, uitval van machines alsmede iedere andere omstandigheid die buiten de macht van de leverancier liggen.

Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de leverancier onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de afnemer mededeling doen.

Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de onderhavige overeenkomst(en) te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Conversie:
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de ongeldige bepaling treedt als dan een bepaling in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling

Rechtskeuze:
Op aanbiedingen van de leverancier en de overeenkomst(en) tussen de leverancier en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Retourneren:

Particulier: Wanneer een product niet aan uw eisen voldoet kunt u deze aan ons retourneren. Hiervoor dient u wel binnen 14 werkdagen contact met ons hierover op te nemen (gerekend van de dag van levering). En het artikel dient binnen 14 dagen bij ons in huis te zijn. Alle artikelen dienen in de originele verpakking, ongedragen staat te zijn.
U kunt uw aankoop bedrag van het bestelde artikel terug gestort,of kan worden omgeruild voor een ander artikel. De retourkosten zijn voor de rekening van de koper. 
Indien er gebruikerssporen, vervuilde artikelen worden terug gezonden door de koper heeft de verkoper het recht hier kosten voor in rekening te brengen. Deze kosten worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.
Zakelijk: hierin hanteren we geen retour beleid. 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt automatisch alle week aanbiedingen per email.
Ook word u als eerste op de hoogte gehouden van speciale actie's, uitverkoop.
Aanmelden
 • DaisyPaardenShop
 • Boerenwinkel
 • Fra
 • Red Horse
 • Grand National
 • FladieShop
 • Horizont
 • Verzorging producten
 • Anti Vlieg, Daas etc.
 • Oster
 • Jolly Ball
 • Hoefsmid, beleren, mennen
 • Verzorging producten
 • Horka
 • Kerbl
 • Covalliero
 • Metazoa
 • Sectolin
 • PUUR
 • Equi Protecta
 • Hartog
 • Hippostar
 • Pavo
 • Cowboy Magic
 • Vetericyn
© 2011 - 2024 daisypaardenshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel